نمونه سوال چهارگزینه ای علوم تجربی هفتم تا پایان فصل 9

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما


جهت سفارش تبلیغات با شماره در تماس باشید (ماهانه تنها....... تومان با بازدهی عالی)

ثبت تبلیغات لینکی در سایت تنها با ...... تومان در ماه


- شدت جاذبه در ماه تقریباً  1/7 است. اگر در سطح ماه وزن یک جسم 1/5 نیوتون باشد وزن آن در سطح زمین .......  خواهد بود .

 

الف)4/29 نیوتون     ب) 1/5 نیوتون     ج) 300 نیوتون      د ) صفر

 

2- جرم یک مکعب فلزی به ضلع 2 سانتیمتر 056/0کیلوگرم است چگالی آن برابر ............گرم بر سانتیمتر مکعب می باشد .

الف)  007/0           ب) 28          ج) 028/0                   د) 7

 

3- در کدام دو تغییر زیر جنبش مولکولها زیاد می شود ؟

الف)تبخیر و ذوب  ب)ذوب و انجماد ج) میعان و چگالش  د)  تبخیر و میعان

ایستگاه علوم

4- میزان انبساط مقدار یکسانی از کدام ماده زیر در اثر مقدار مشخصی گرما کمتر است ؟

الف) اکسیژن    ب) الکل       ج) شیشه                د) مس

 

5- بر اساس ساختار اتمی کدام یک از عبارت های زیر نادرست است ؟  

الف) اتم ها دارای هسته ای با بار مثبت هستند          

 ب) نوترون ها دارای بار مثبت و در داخل هسته اتم می باشند

ج) در هر اتم در حالت عادی تعداد الکترون ها برابر پروتون ها می باشد

د) اندازه ی اتم های مواد مختلف با هم برابر نیست . 


Code Center

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

برای ورود به کانال الگرام ما کلیک کنید