نمونه سوال چهارگزینه ای علوم تجربی هفتم تا پایان فصل 9
جهت سفارش تبلیغات با شماره در تماس باشید (ماهانه تنها....... تومان با بازدهی عالی)

ثبت تبلیغات لینکی در سایت تنها با ...... تومان در ماه


- شدت جاذبه در ماه تقریباً  1/7 است. اگر در سطح ماه وزن یک جسم 1/5 نیوتون باشد وزن آن در سطح زمین .......  خواهد بود .

 

الف)4/29 نیوتون     ب) 1/5 نیوتون     ج) 300 نیوتون      د ) صفر

 

2- جرم یک مکعب فلزی به ضلع 2 سانتیمتر 056/0کیلوگرم است چگالی آن برابر ............گرم بر سانتیمتر مکعب می باشد .

الف)  007/0           ب) 28          ج) 028/0                   د) 7

 

3- در کدام دو تغییر زیر جنبش مولکولها زیاد می شود ؟

الف)تبخیر و ذوب  ب)ذوب و انجماد ج) میعان و چگالش  د)  تبخیر و میعان

ایستگاه علوم

4- میزان انبساط مقدار یکسانی از کدام ماده زیر در اثر مقدار مشخصی گرما کمتر است ؟

الف) اکسیژن    ب) الکل       ج) شیشه                د) مس

 

5- بر اساس ساختار اتمی کدام یک از عبارت های زیر نادرست است ؟  

الف) اتم ها دارای هسته ای با بار مثبت هستند          

 ب) نوترون ها دارای بار مثبت و در داخل هسته اتم می باشند

ج) در هر اتم در حالت عادی تعداد الکترون ها برابر پروتون ها می باشد

د) اندازه ی اتم های مواد مختلف با هم برابر نیست . 


Code Center

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها